Certificeret Metakognitiv Terapeut

1-årig metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for antal lektioner, samt fordeling af disse.

Ansøg om optagelse her >

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål, er at give de studerende en solid, evidensbaseret uddannelse, som gør dem i stand til at udføre metakognitiv behandling samt metakognitive coach- og stressforløb på en ansvarlig, effektiv og skånsom måde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Efter endt uddannelse vil de studerende opnå:

 • Indsigt i teorien bag Den Metakognitive Metode

 • Indsigt i metakognitive- skemaer, sagsformuleringer og cases

 • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress

 • Indsigt i psykiske lidelser

 • Indsigt og udvikling af egen terapeutisk stil

 • Indsigt i personlighedsforstyrrelser

 • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual

 • Kompetence til at afholde klient samtaler

 • Kompetence i metakognitiv behandling af stress og angst.
 • Kompetence i at afholde terapeutiske forløb med voksne, par, familier, børn og unge

 • kompetence i at udføre metakognitive forløb til børn og unge

 • Metakognitiv supervision af egne cases

 • Adgangsgivende til 4-årig psykoterapeutuddannelse

Uddannelses opbygning

Den 1-årige Metakognitive Udannelse er opdelt i 3 moduler.
Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for antal lektioner samt fordeling af disser.

104
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

40
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

192
lektioner

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Indføring i teorien
10:30 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.3

Supervision i egne cases

Her drøfter vi cases, hvis nogle kursister har problematikker i forhold til deres arbejde.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret Cases til at øve sig på, samt træningsøvelser.

Metakognitiv redskabskasse

Kursister får udleveret en metakognitiv redskabskasse med de øvelser, modeller og skemaer der har været arbejdet med.

Afslutning og kursusbeviser

Afslutning og udlevering af kursusbeviser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision i egne cases
12:30 14:00 : Træning i tillært viden
14:00 15:30 : Metakognitiv redskabskasse

Certificeret Metakognitiv StressCoach

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag 4

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.1

Den professionelle samtale

Introduktion og træning i, hvordan man afholder en terapeutisk samtale med en klient. Vi gennemgår en række principper og begreber, som sætter dig i stand til at agere professionelt i forhold til de mennesker du kommer til at arbejde med.

Sokratisk dialog

Indføring i den sokratiske dialog, set ud fra et metakognitivt perspektiv.

Kommunikation

Betydningen af vores kropssprog og kommunikation som coach.

09:00 10:30 : Den professionelle samtale
10:30 12:00 : Sokratisk dialog
12:30 14:00 : Kommunikation
14:00 15:30 : Kommunikation

Dag 5

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.2

Stress. Langvarig /akut stress

En gennemgang af, hvordan begrebet stress egentlig kan defineres, både i henhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress. Vi gennemgår også de biologiske processer som aktiveres ved en stress respons. Fokus vil dog være på, hvordan stress kan behandles og forebygges i henhold til metakognitiv terapi. Undervisning i forskellen på langvarig og akut stress og hvor og hvordan kan vi sætte ind som behandlere?

Sagsformulering til Stress

De studerende bliver præsenteret for en Sagsformulering til stressede klienter

Metakogntioner og CAS

Hvilken betydning har vores metakognitive overbevisninger for om vi bliver / føler os stressede eller ej? Hvilken betydning har CAS for om vi bliver / føler os stressede?

09:00 10:30 : Stress. Langvarig / akut stress
10:30 12:00 : Metakognitioner og CAS
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Sagsformulering

Dag 6

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.4

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 8

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.5

Psykisk lidelse

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

Behandling

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Træning

Case med klient med en af ovenstående symptomer.

09:00 10:30 : Psykisk lidelse
10:30 12:00 : Behandling
12:30 14:00 : Metodetræning
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 9

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.6

Stressmanual

Studerende får udleveret Psykoterapeuternes Stressmanual. og vi bruger dagen på at arbejde med den.

Stressforløb

Undervisning i session 1-6 i stressforløbet.

Træning

De studerende træner forskellige sessioner fra Stressmanualen.

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressmanual
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Stressforløb
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 10

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.7

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

Træning i coaching

Studerende får udleveret sager med klienter. Der bliver trænet i stresscoaching med vejledning af supervisor.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervison i coaching
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 11

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.8

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

Træning i coaching

Studerende får udleveret sager med klienter. Der bliver trænet i stress coaching med vejledning af supervisor.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision i coaching
12:30 14:00 : Feedback på egen stil
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.9

Demonstration

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært under uddannelsen.

Evaluering

De studerende får evaluering af undervisere.

Certificering

Dagen afsluttes med certificering til Metakognitiv StressCoach.

09:00 10:30 : Demonstration
10:30 12:00 : Demonstration
12:30 14:00 : Evaluering
14:00 15:30 : Certificering

Certificeret Metakognitiv Terapeut

12 undervisningsdage – 96 lektioner

Modul 1.3

Dag 13

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.1

Angst

Definition og diagnosticering af generaliseret angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvekling og vedligeholdelse af generaliseret angst samt den metakognitive metode for behandling af generaliseret angst.

Behandling

Forståelse for det metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag generalisteret angst, det så kaldte ”kognitive opmærksomheds syndrom” / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

De studerende bliver undervist i den Metakognitive sagsformulering for angst, klientens CAS og Metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression.

Træning

De studerende træner session med angstpræget klient.

09:00 10:30 : Angst
10:30 12:00 : Angst
12:30 14:00 : Behandling
14:00 15:30 : Træning

Dag 14

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.2

Social angst

Definition og diagnosticering af social angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvekling og vedligeholdelse af social angst samt den metakognitive metode for behandling af social angst.

Behandling

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag social angst, det så kaldte ”kognitive opmærksomheds syndrom” / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i Sagsformulering til social angst, klientens CAS, metakognitioner, sikkerhedsadfærd, samt Specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til social angst.

Træning

De studerende træner session med klient med social angst.

09:00 10:30 : Social angst
10:30 12:00 : Social angst
12:30 14:00 : Behandling
14:00 15:30 : Træning

Dag 15

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.3

Depression

Definition og diagnosticering af Depression. fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvekling og vedligeholdelse af depression samt den metakognitive metode for behandling af Depression.

Sagsformulering

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag depression, det så kaldte ”kognitive opmærksomheds syndrom” / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i klientens CAS, metakognitioner og selve sagsformuleringer, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression.

Træning

De studerende træner session med depressiv klient.

09:00 10:30 : Depression
10:30 12:00 : Depression
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning

Dag 16

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.4

OCD

Definition og diagnosticering af OCD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af OCD samt den metakognitive metode for behandling af OCD.

Sagsformulering

Der undervises i Sagsformulering til OCD, klientens CAS, tankefusioner, metakognitioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til OCD.

Træning

De studerende træner session med OCD klient.

09:00 10:30 : OCD
10:30 12:00 : OCD
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning

Dag 17

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.5

PTSD

Definition og diagnosticering af PTSD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af PTSD samt den metakognitive metode for behandling af PTSD.

Behandling

Der undervises i PTSD sagsformuleringen , samt RAP, klientens CAS og metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression.

Træning

De studerende træner session med PTSD klient.

09:00 10:30 : PTSD
10:30 12:00 : PTSD
12:30 14:00 : Behandling
14:00 15:30 : Træning

Dag 18

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.6

Supervision

De studerende kommer med cases, hvis de har klienter/ borgere med psykisk lidelse.

Træning

De studerende træner sagsformuleringer fra angst, depression, social angst, OCD samt PTSD.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Træning og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Træning og feedback på egen stil

Dag 19

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.7

Udvikling og personllighedsdannelse

Personlighedsforstyrrelser og deres opdeling i Cluster A, B og C

Borderline personligheds-forstyrrelse

Vi vil opleve at vi får en klient med en Borderline forstyrrelse i terapi. der bliver undervisning i, netop denne specifikke personlighedsforstyrrelse og et Metakognitivt bud på behandling.

Træning

De studerende træner en case med en personlighedsforstyrrelse.

09:00 10:30 : Clusters
10:30 12:00 : Borderline personlighedsforstyrrelse
12:30 14:00 : Borderline personlighedsforstyrrelse
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 20

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.8

Supervision

De studerende kommer med deres egne cases.

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 21

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.9

Terapi med børn og unge

Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? hvornår er et barn på metakognitivt niveau,

Børn og unge med angst

Der undervises i behandlingsforløb, hvd indeholder sessioner og hvilke øvelser kan vi med fordel anvende til børn og unge med angst.

Træning

De studerende får case med barn eller ung og træner en session.

09:00 10:30 : Terapi med børn og unge
10:30 12:00 : Børn og unge med angst
12:30 14:00 : Børn og unge med angst
14:00 15:30 : Træning

Dag 22

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.10

Par terapi

De studerende får undervisning i, hvordan vi et Metakognitivt parterapi forløb kan se ud. vi taler om hvilke opmærksomhedspunkter terapeuten skal have, år det drejer sig om par.

Familie terapi

Familie terapi er komplekst. De studerende bliver undervist i problemstillinger omkring at have en familie i terapi, hvad skal man være særlig opmærksomhed på. Underviser giver forslag til et Metakognitivt forløb med familier

Træning

De studerende træner cases med par og familier.

09:00 10:30 : Par terapi
10:30 12:00 : Par terapi
12:30 14:00 : Familie terapi
14:00 15:30 : Familie terapi

Dag 23

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.11

Supervision

De studerende kommer med deres egne cases.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 24

Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 1.3.12

Video, Audio, Live

De studerende har i tidligere undervisning fået udleveret en hjemmeopgave, som fremføres i dag. ca 20 min. de studerende vælger selv om de har forberedt video eller lydfil som afspilles, eller de kan have forberedt sig til at vise live på dagen.

Feedback

Efter fremlæggelse giver underviser feedback på egen stil samt indhold

09:00 10:30 : Video, Audio, Live
10:30 12:00 : Video, Audio, Live
12:30 14:00 : Video, Audio, Live
14:00 15:30 : Feedback

Litteratur

Klik på bogen for at købe den i Saxo’s webshop.

Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
af Adrian Wells
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
af Adrian Wells
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
– drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi
af Pia Callesen
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
– en håndbog for terapeuter
af Linda Burlan Sørensen

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat. På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Pris

26 kursusdage
208 lektioner
21 lektioner tilrettelagt studiegruppe

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF

Fuld forplejning inkl. Frokost
Eksamen inkl. Certificering

45.000,-

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Tid & sted

Aalborg

Comwell
Vesterbro 2
9000 Aalborg

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 8/12 | 9/12 | 10/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 19/1 | 20/1 | 21/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 23/2 | 24/2 | 25/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 16/3 | 17/3 | 18/3 2022
Dag       :   |   |    

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 8/12 | 9/12 | 10/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 19/1 | 20/1 | 21/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 23/2 | 24/2 | 25/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 16/3 | 17/3 | 18/3 2022
        :   |   |    

Odense

Comwell
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense

Dag 1, 2, 3 : 25/8 | 26/8 | 27/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 22/9 | 23/9 | 24/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 15/12 | 16/12 | 17/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 26/1 | 27/1 | 28/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 9/2 | 10/2 | 11/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 23/3 | 24/3 | 25/3 2022
        :   |   |    

Nykøbing F.


Østre Allé 110
4800 Nykøbing F.

Dag 1, 2, 3 : 25/8 | 26/8 | 27/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 22/9 | 23/9 | 24/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 15/12 | 16/12 | 17/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 26/1 | 27/1 | 28/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 9/2 | 10/2 | 11/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 23/3 | 24/3 | 25/3 2022
        :   |   |    

København

Cabinn Metro
Arne Jacobsens Alle 2
2300 København

Dag 1, 2, 3 : 4/8 | 5/8 | 6/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 8/9 | 9/9 | 10/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 15/12 | 16/12 | 17/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 5/1 | 6/1 | 7/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 2/2 | 3/2 | 4/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 2/3 | 3/3 | 4/3 2022
        :   |   |    

 

Tilmelding

Tilmelding til den 1-årige uddannelse
Certificeret Metakognitiv Terapeut

Tilmeld dig her

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening