Certificeret Metakognitiv StressCoach

4 mdr metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Den metakognitive uddannelse, Certificeret Metakognitiv StressCoach, fokuserer på Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress ud fra en psykologisk og biologisk synsvinkel. Den metakognitive behandlingsmodel for stress vil, som behandleren, give dig en lang række nye redskaber og behandlingsmuligheder, som på kort tid kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

Certificeret Metakognitiv StressCoach kan tages som en selvstændig uddannelse eller som en del af vores fulde 1-årige metakognitive uddannelse.

Ansøg om optagelse her >

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

  • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress
  • Indsigt i psykiske lidelser
  • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual
  • Kompetence til at afholde coachende samtaler

  • Kompetence til at afholde stressforløb ud fra Den Metakognitive Stressmanual
  • Metakognitiv supervision af egne cases
  • Adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv Terapeut

Program

Den 4 mdr metakognitive uddannelse er opdelt i 2 moduler.

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Indføring i teorien
10:30 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.3

Supervision i egne cases

Her drøfter vi cases, hvis nogle kursister har problematikker i forhold til deres arbejde.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret Cases til at øve sig på, samt træningsøvelser.

Metakognitiv redskabskasse

Kursister får udleveret en metakognitiv redskabskasse med de øvelser, modeller og skemaer der har været arbejdet med.

Afslutning og kursusbeviser

Afslutning og udlevering af kursusbeviser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision i egne cases
12:30 14:00 : Træning i tillært viden
14:00 15:30 : Metakognitiv redskabskasse

Metakognitiv behandling af Stress

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag 4

Videnskabelig anskuelse af Stress

Modul 1.2.1

Videnskabelig gennemgang af fænomenet stress

En gennemgang af, hvordan begrebet stress egentlig kan defineres, både i henhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress. Vi gennemgår også de biologiske processer som aktiveres ved en stress respons. Fokus vil dog være på, hvordan stress kan behandles og forebygges i henhold til metakognitiv terapi. Undervisning i forskellen på langvarig og akut stress og hvor og hvordan kan vi sætte ind som behandlere?

09:00 10:30 : Stress
10:30 12:00 : Stress
12:30 14:00 : Stress
14:00 15:30 : Stress

Dag 5

S-ref modellen

Modul 1.2.2

S-ref modellen

De studerende bliver præsenteret for S-ref modellen

Introduktion og træning i, hvordan man afholder en terapeutisk samtale med en klient. Vi gennemgår en række principper og begreber, som sætter dig i stand til at agere professionelt i forhold til de mennesker du kommer til at arbejde med.

Sokratisk dialog

Indføring i den sokratiske dialog, set ud fra et metakognitivt perspektiv.

Den professionelle samtale

Støttende samtale.

Den coachende rolle

09:00 10:30 : S-Ref modellen
10:30 12:00 : S-Ref modellen
12:30 14:00 : Sokratisk dialog
14:00 15:30 : Sokratisk dialog – træning

Dag 6

Supervision

Modul 1.2.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Reaktionsmønstre på stress

Modul 1.2.4

Reaktionsmønstre på stress

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

De studerende får en kort gennemgang af Generaliseret angst,  og depression. hvordan hænger disse lidelser sammen med stress.

Udfordringer og begrænsninger

Hvilke udfordringer og begrænsninger kan vi have som coaches i forhold til klienter og deres udfordringer

09:00 10:30 : Psykisk lidelse
10:30 12:00 : Psykisk lidelse
12:30 14:00 : Kommunikation
14:00 15:30 : Kommunikation

Dag 8

Metakognitivt Stressforløb

Modul 1.2.5

Stressforløb, Sagsformulering

De studerende undervises i stress forløbets enkelte sessioner.

Arbejde med stressforløb

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Træning

Case med klient med en af ovenstående symptomer.

09:00 10:30 : Stressforløb
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Metodetræning
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 9

Metakognitivt Stressforløb

Modul 1.2.6

Stressforløb fremføres

Studerende fremfører  deres stressforløb med indhold og forslag til øvelser, hjemmeopgaver

Stressforløb

Undervisning i session 1-6 i stressforløbet.

Træning

De studerende træner forskellige sessioner fra Stressmanualen.

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressmanual
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Stressforløb
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 10

Træningsdag

Modul 1.2.7

Metakognitive øvelser

Opsamling på øvelser. hvordan og hvor ofte bruges øvelser.

Træning i øvelser

Studerende får udleveret cases , hvor de skal træne metakognitive øvelser. de studerende arbejdeer sammen i mindre grupper og er på skift klient og terapeut

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Metakognitive øvelser
10:30 12:00 : Metakognitive øvelser træning
12:30 14:00 : Supervison i coaching
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 11

Supervision

Modul 1.2.8

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Feedback på egen stil
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Demonstration af tillært viden

Modul 1.2.9

Demonstration

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen.

Feedback på egen stil

De studerende får feedback på egen stil af underviser og studerende.

09:00 10:30 : Demonstration
10:30 12:00 : Demonstration
12:30 14:00 : Demonstration
14:00 15:30 : Feedback på egen stil


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Litteratur

Klik på bogen for at købe den i Saxo’s webshop.

Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
af Adrian Wells
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
af Adrian Wells
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
– drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi
af Pia Callesen
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
– en håndbog for terapeuter
af Linda Burlan Sørensen

Pris

12 kursusdage
96 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF
Fuld forplejning inkl. frokost

Kursusmateriale
Den Metakognitive Stressmanual
Certificering

20.800,-

Tid & sted

Aalborg

Comwell
Vesterbro 2
9000 Aalborg

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021

Nykøbing F.

Vesterskoven
Østre Allé 110
4800 Nykøbing F.

Dag 1, 2, 3 : 25/8 | 26/8 | 27/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 22/9 | 23/9 | 24/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 :

17/11

| 18/11 | 19/11 2021

Køge

Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 4/8 | 5/8 | 6/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 8/9 | 9/9 | 10/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021

Tilmelding

Ansøg om optagelse

Intromøde over Zoom

Er du interesseret i uddannelsen tilbyder vi et gratis introduktionsmøde over Zoom.

15. april 2021 – kl. 19:00

Tak for din tilmelding. Vi vender snarest tilbage.
Der skete en fejl. Prøv venligst igen og hvis fejlen gentager sig så kontakt os venligst.

Tilmelding – virksomheder

Vi afholder gerne uddannelsen til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere, der deltager. Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på:

30 24 91 00

E-mail

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening